Algemene voorwaarden Academie Natuurgeneeskunde

Academie Natuurgeneeskunde, gevestigd Antwerpsestraat 78 4611AK te Bergen op Zoom staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 20165539  en verzorgt opleidingen, mini-opleidingen en modules e.d.  en een vierjarige hbo opleiding tot Natuurgeneeskundig Therapeut. (hierna: "Opleidingen"), zoals aangeboden op de website www.academie-natuurgeneeskunde.nl , voor studenten 

1. Toepasselijkheid  

 

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen de Student en Academie Natuurgeneeskunde ter zake van Opleidingen die Academie Natuurgeneeskunde aanbiedt.

 

1.2. Door inschrijving voor een Opleiding gaat de Student een Overeenkomst aan met Academie Natuurgeneeskunde en aanvaardt de Student tegelijkertijd de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op die Overeenkomst. 

 

1.3. Academie Natuurgeneeskunde wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Student uitdrukkelijk van de hand. 

 

1.4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien zulks schriftelijk is overeengekomen tussen Student en Academie Natuurgeneeskunde

 

1.5. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden onverminderd van toepassing en wordt aan de vernietigde bepaling een uitleg gegeven waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

 

2. Prijzen 

 

2.1. De geldende prijzen voor een Opleiding worden aangegeven op de Websites en op het inschrijfformulier van Academie Natuurgeneeskunde De prijzen die gelden ten tijde van de inschrijving van een Student blijven gelden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en kunnen na een geldige inschrijving niet worden verhoogd, met uitzondering van de redenen genoemd in artikel 2.3 van deze Voorwaarden. 

 

2.2. De Opleidingen zijn vrij van Btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Dit geldt niet voor studieboeken, readers, materiaal e.d. 

 

2.3. Academie Natuurgeneeskunde heeft het recht om ten gevolge van eventuele wetswijzigingen op de Btw-heffing de prijzen van Opleidingen per direct aan te passen. Ook heeft Academie Natuurgeneeskunde het recht op de prijzen van Opleidingen een inflatiecorrectie toe te passen. 

 

2.5. Reiskosten, parkeerkosten en consumptiekosten zijn altijd voor rekening van de Student. 

 

 

 3. Betaling 

 

3.1. Een Student kan het lesgeld voor de Opleidingen voldoen door

  • betaling ineens bij mini-opleidingen en modules.
  • betaling ineens bij de vierjarige hbo-opleiding.
  • de betaling in het aantal termijnen, dat per opleiding geldt, is benoemd op de desbetreffende pagina op de website. Indien een Student bij inschrijving kiest voor betaling in termijnen zal Academie Natuurgeneeskunde € 50,- (vijftig euro) administratiekosten doorberekenen per extra termijn. 
  • Betaling in termijnen is alleen mogelijk indien de totaalprijs van de opleiding hoger is dan

               € 500,-

 

Na inschrijving ontvangt de Student per omgaande per e-mail de factuur. 

 

3.2. Indien een Student bij inschrijving heeft gekozen voor betaling in termijnen, dienen de termijnbetalingen uiterlijk op de volgende data te zijn betaald:  - De eerste termijn voor aanvang en wel gelijktijdig bij inschrijving in de opleiding, de tweede termijn na 90 dagen na de eerste betaling. De Student ontvangt een overzicht met de te betalen termijnbedragen en de  datum voor de tweede termijnbetaling. Dit  wordt aan de student per email doorgegeven. 

 

 

3.3. De in het artikel 3.2 van deze Voorwaarden genoemde termijn betreft een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Student derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is de volledige vordering tot betaling onmiddellijk opeisbaar. 

 

3.4. Indien een Student niet betaalt binnen overeengekomen betalingstermijn, is de Student buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Academie Natuurgeneeskunde. Hierbij maakt Academie Natuurgeneeskunde aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, voor zover Student niet alsnog na aanmaning binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de aanmaning tot volledige betaling is overgegaan. 

 

3.5. De Student is, onverminderd zijn overige verplichtingen, wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de betaling opeisbaar is geworden. 

 

3.6. Indien de Student zich niet aan bovengenoemde betalingstermijn(en) houdt, kan Academie Natuurgeneeskunde de Student de toegang tot de Opleiding weigeren, terwijl de betalingsverplichting onverkort blijft bestaan. 

 

4. Annulering / restitutie 

 

4.1. Nadat een Student zich heeft ingeschreven voor een mini-opleiding of module geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 (veertien) kalenderdagen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de Student van Academie Natuurgeneeskunde per e-mail het inschrijfformulier  heeft toegestuurd. Tot 14 (veertien) kalenderdagen voor aanvang van de cursus kan een Student kosteloos de Overeenkomst ontbinden waarbij de Student eventueel reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk krijgt gerestitueerd.

Indien de student zich afmeld minder dan 14 (veertien) kalenderdagen voor aanvang van de mini-opleiding of module is restitutie niet mogelijk.

 

 4.2 Nadat een Student zich heeft ingeschreven voor  de vierjarige hbo-opleiding  geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 kalendermaanden.   Deze termijn vangt aan op het moment dat de Student van Academie Natuurgeneeskunde per e-mail een ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

Tot  14 kalenderdagen voor aanvang van het studiejaar kan de Student kosteloos de Overeenkomst ontbinden waarbij de Student eventueel reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk krijgt gerestitueerd

Indien de student zich minder dan twee kalendermaanden voor aanvang van het studiejaar aanmeldt geldt de bedenktijd tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor aanvang  van het studiejaar.

Indien de student 13 kalenderdagen of minder voor aanvang van het studiejaar de overeenkomst wenst te ontbinden is de student het lesgeld van het eerste blok verschuldigd.

Een studiejaar bestaat uit 4 lesblokken, indien de student gedurende een lopend studiejaar de overeenkomst wenst te ontbinden is de student alleen het lesgeld verschuldigd van de reeds geconsumeerde blokken inclusief het blok waarvan een of  enkele dagen zijn geconsumeerd.

4.3. Indien het aantal aanmeldingen voor een Opleiding naar het oordeel van Academie Natuurgeneeskunde  onvoldoende is, is Academie Natuurgeneeskunde gerechtigd die bepaalde Opleiding geen doorgang te laten vinden. Op dat moment zal Academie Natuurgeneeskunde in overleg met de Student een oplossing zoeken. Indien partijen geen bevredigende oplossing kunnen bereiken, kan de  Student de Opleiding kosteloos annuleren, waarbij Academie Natuurgeneeskunde de reeds door de Student betaalde bedragen zo spoedig mogelijk zal restitueren. 

 

4.4. Alleen bij onverwachtse ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden kan de Student een schriftelijk verzoek bij de administratie van Academie Natuurgeneeskunde indienen om de Opleiding tijdelijk stil te leggen. Hiervoor dient de student een email te sturen met dit verzoek tot uitstel met opgave van redenen. Nadat dit verzoek tot stillegging is ingediend en goedgekeurd door Academie Natuurgeneeskunde, kan de Student de Opleiding vervolgen, mits dit is goedgekeurd door Academie Natuurgeneeskunde. Hierbij geldt dat het stilleggen van de Opleiding alleen mogelijk is gedurende de periode dat de Opleiding wordt aangeboden door Academie Natuurgeneeskunde. Mocht het aanbieden van de Opleiding worden gestaakt, ongeacht de reden van staking, kunnen er geen rechten worden ontleent aan de stillegging. Een Student dient zich in een dergelijk geval volledig te conformeren aan alle eventuele tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst en het leerplan van het moment van instromen. Voor latere uitbreiding van de gekozen Opleiding gelden dezelfde voorwaarden als voor het stilleggen van de Opleiding. 

 

4.5. In het geval zoals omschreven in artikel 4.4 van deze Voorwaarden blijft de Student het volledige bedrag (100%) aan lesgeld verschuldigd. 

 

4.6. In geval van overlijden van de Student wordt het teveel betaalde studiegeld geheel gerestitueerd zoals omschreven in artikel 4.2 voor de vierjarige opleiding.

      In geval van overlijden van de Student die zich ingeschreven heeft voor de mini-opleiding  of de module  geldt dat restitutie plaatsvindt met aftrek van de geconsumeerde opleidingsdag.

 

4.7. Academie Natuurgeneeskunde heeft de uitdrukkelijke mogelijkheid de Overeenkomst met Student voortijdig eenzijdig te beëindigen indien de Student zich gedraagt op een wijze die de voortgang van de Opleiding voor zichzelf en/of voor anderen negatief beïnvloedt. Een dergelijke maatregel wordt dan voor zowel het welzijn van de Student als voor de medestudenten in het algemeen, eenzijdig en onderbouwd met argumenten genomen door de directie van Academie Natuurgeneeskunde

 

4.8. Het behoort tot de verantwoording van de Student zelf om op minimaal 80% van de aangewezen lesuren aanwezig te zijn. Bij afwezigheid dient de Student zelf te zorgen dat hij/zij wordt geïnformeerd door medestudenten over de lesstof, opdrachten etc. De inhoud van de totale (100%) lesstof maakt deel uit van het examen/toetsingen. Bij onvoldoende aanwezigheid, minder dan 80%, vervalt de mogelijkheid om deel te nemen aan het examen. Iedere afwezigheid dient te allen tijde vermeld te worden aan de administratie: info@academie-natuurgeneeskunde.nl   Slechts voor uitdrukkelijke noodgevallen kan op de lesdag zelf de desbetreffende leslocatie gebeld worden. 

 

4.9. Mocht er door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Academie Natuurgeneeskunde onverhoopt een opleidingsdag niet door kunnen gaan, dan wordt de Student daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht op de op dat moment meest adequate wijze. Dat kan zijn per e-mail dan wel per telefoon. De gemiste lesdag zal op een later tijdstip worden ingepland. Locatie en lesdag kunnen hierdoor wijzigen. 

 

5. Studie  en toetsing

5.1 Informatie over de mini-opleiding en modules staan vermeld op de website.

Voor het behalen van een certificaat of een door de Academie Natuurgeneeskunde uitgegeven  eigen diploma is een aanwezigheid van 80% verplicht. Als bewijs gelden  de door de Student getekende  presentielijsten

Voor de mini-opleiding en de modules geldt na elke module volledig gevolgd te hebben een certificaat en indien gewenst een eigen door de  Academie Natuurgeneeskunde uitgegeven diploma indien de meerkeuzetoets voor 80% met goed gevolg is afgelegd.

Dyslexie moet worden gemeld en aangevraagd zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Voor de mini-opleiding en modules kan de Student een herexamen aanvragen.

 

5.2. Informatie over de gehele 4 jarige opleiding is ten dele  te vinden op de website van de betreffende Opleiding. De volledige gedetailleerde informatie wordt u toegezonden zodra u te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan de 4 jarige opleiding. U krijgt de informatie met het inschrijvingsformulier toegezonden.

5.3  Om deel te kunnen nemen aan het examen of de toets van de betreffende 4 jarige hbo opleiding is het noodzakelijk dat de Student 80% aanwezig is op de aangeboden opleiding. Bij meer dan 20% afwezigheid kan de Student niet deelnemen aan de toets of aan het examen. De door de Student getekende presentielijsten zijn daarbij doorslaggevend bewijs.

Om deel te kunnen nemen aan het examen of de toets is het noodzakelijk dat alle opdrachten op tijd zijn ingeleverd en als voldoende zijn beoordeeld.

Elke  volgende module of blok begint met een reflectierondje. Hierin komen onduidelijkheden aan bod en worden specifieke vragen beantwoord.

Bij elke module/studiejaar ontvangt de student een aantal (eind)opdrachten. Alle opdrachten dienen op tijd, conform de aangegeven data, maar uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de volgende module te worden uitgevoerd of ingeleverd ter beoordeling.

De onderdelen waarop de Student een negatieve beoordeling ontvangt dienen opnieuw binnen de dan aangegeven periode te worden ingeleverd.

Dyslexie moet worden gemeld en aangevraagd zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Tijdens de gehele opleiding worden alle praktische therapeutische vaardigheden geïntegreerd, hiervoor zijn studie-uren ingepland.

Voor iedere gemiste studiedag is het mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid deze in te halen, zolang het om niet meer dan twee les/studiedagen gaat, en mits de module in de studietijd op het programma van Academie Natuurgeneeskunde staat.

Mocht blijken dat de student (meer) persoonlijke studiebegeleiding nodig heeft of indien dit gewenst is, dan wordt deze mogelijkheid door Academie Natuurgeneeskunde gezocht.

5.4 De toetsing bestaat uit: Alle verplicht gestelde boeken, alle praktijkopdrachten, de ervaringen, bevindingen en toetsen/examens. Fraude tijdens toetsing of examens sluit een student terstond uit van verdere deelname.

Ook wordt het eigen leer- en ontwikkelingsproces door de student zelf verslagen en na elke les als reflectieverslag  ingeleverd.

5.6 Het positief afsluiten van de betreffende vier leerjaren met een certificaat per leerjaar geeft na afronding van het vierde jaar van de opleiding recht op het diploma natuurgeneeskundig therapeut.

5.7 Daar waar het regelement niet in voorziet heeft de directie van Academie Natuurgeneeskunde beslissingsbevoegdheid.

 

 

6. Klachtenprocedure 

 

6.1. Eventuele klachten van de Student worden vanuit het wijsheidsprincipe van het aanreiken van levenslessen om tot verdieping te komen, bekeken, bespiegeld, besproken, gehoord, beantwoord en beoordeeld. Ook wordt er hierbij wederhoor gepleegd. 

 

6.2. Ondanks de intentie en inspanningen van Academie Natuurgeneeskunde om alles binnen haar organisatie en opleidingen goed te regelen en goed toe te passen, kan het voorkomen dat dit niet helemaal goed verloopt en dat een Student op- en/of aanmerkingen heeft op een bepaald aspect binnen de Opleiding of binnen Academie Natuurgeneeskunde. Er wordt verwacht dat deze op- en/of aanmerkingen, gevoelens of onvrede zo spoedig mogelijk nadat ze zijn ontstaan, worden uitgesproken op de plek waar ze zijn ontstaan, namelijk zo dicht mogelijk bij de Student ten opzichte van hetgeen er speelt. De Student heeft de verantwoording om dit op een constructieve en positieve manier te bespreken en het dicht bij zichzelf te houden / te bespiegelen. Het merendeel van de klachten zal door zelfbespiegeling en/of het uitspreken, ter plekke kunnen worden opgelost. 

 

6.3. Indien het niet mogelijk blijkt om, nadat de Student alles geprobeerd heeft, tot een oplossing te komen, kan de Student ervoor kiezen om dit per email te melden bij de directie van Academie Natuurgeneeskunde  Deze melding bij de directie van Academie Natuurgeneeskunde dient te geschieden binnen redelijke tijd nadat is gebleken dat er geen oplossing kan worden bereikt conform het bepaalde in artikel 6.2 van deze Voorwaarden. De directie van Academie Natuurgeneeskunde zal de klacht in behandeling nemen en alsnog trachten een minnelijke oplossing tot stand te brengen. 

 

6.4. Op het moment dat ook de directie van Academie Natuurgeneeskunde geen minnelijke oplossing kan bereiken, kan de Student een klacht indienen bij de klachtencommissie Deze klacht dient uiterlijk 2 (maanden) na het afsluiten van de Opleiding bij de klachtencommissie te worden ingediend. Het indienen van een klacht gebeurt per aangetekende brief waarbij de ontvangstbevestiging het bewijs van verzenden is. In de brief dienen in elk geval de volgende gegevens te worden opgenomen:  - naam en adres van de Student;  - dagtekening van de klacht;  - omschrijving van de klacht,  - Opleiding waaraan wordt deelgenomen en leerjaar;  - locatie van de Opleiding.  

De klacht kan aangetekend worden verzonden naar Mevr P. Potters Zoomvlietweg 5 4726TC Heerle met vermelding “klachtenformulier” op de linkerbovenhoek van de enveloppe .

Klachten worden binnen een vastgestelde termijn, 2 maanden, behandeld. Wanneer er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de klager hiervan in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt e een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Tegen een beslissing inzake de behandeling van een klacht kan zowel door de Student als door Academie Natuurgeneeskunde geen bezwaar of beroep worden ingesteld 

 

 6.5. Klachten en de afhandeling daarvan worden door Academie Natuurgeneeskunde opgeslagen en bewaard voor de duur van 4 jaar. 

 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

 

7.1. Voor zover Academie Natuurgeneeskunde toerekenbaar tekortschiet en de Student daardoor schade lijdt, is Academie Natuurgeneeskunde slechts aansprakelijk voor enige directe schade en nimmer voor enige indirecte schade (gevolg schade daaronder begrepen). Indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Student kan Academie Natuurgeneeskunde nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade. 

 

7.2. Academie Natuurgeneeskunde zet zich ten volle in de beoogde Opleidingen naar beste inzicht en vermogen te presenteren of te laten presenteren. Alle door Academie Natuurgeneeskunde aangeboden Opleidingen hebben slechts ten doel om de positieve ontwikkeling van de Student te bevorderen. Er wordt van de Student verwacht zelf verantwoordelijk te zijn voor de reacties van de te volgen leerweg en voor de hieruit voortkomende consequenties. Academie Natuurgeneeskunde is dan ook niet aansprakelijk voor de manier en de wijze waarop de Student de aangereikte leerstof interpreteert en/of toepast en laat ruimte voor individuele verschillen op basis van persoonlijke inzichten van de Student. 

 

7.3. De aansprakelijkheid van Academie Natuurgeneeskunde is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat door de Student uit hoofde van de Overeenkomst aan Academie Natuurgeneeskunde is betaald, althans zal de aansprakelijkheid van Academie Natuurgeneeskunde beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Academie Natuurgeneeskunde afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

 

7.4. Academie Natuurgeneeskunde zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade indien de Student de mogelijkheid heeft zich ter zake van deze schade tot een derde te wenden. 

 

7.5. De Student vrijwaart Academie Natuurgeneeskunde tegen alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst door Academie Natuurgeneeskunde De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Academie Natuurgeneeskunde in verband met een dergelijke aanspraak van derden lijdt of maakt. 

 

8. Geheimhouding 

 

8.1. Zowel Academie Natuurgeneeskunde als de Student zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Iedere partij is gehouden deze informatie, voor zover deze is verstrekt in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager, op eerste verzoek van de andere partij aan deze terug te geven dan wel op diens verzoek te vernietigen, c.q. uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij te verstrekken aan derden. 

 

9. Eigendomsrecht 

 

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op door Academie Natuurgeneeskunde samengestelde en aan de Student verstrekte lesmaterialen, huiswerkopdrachten en alle overige door Academie Natuurgeneeskunde aan Student ter beschikking gestelde documenten, liggen bij Academie Natuurgeneeskunde De Student mag uit deze uitgaven, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Academie Natuurgeneeskunde niets   vermenigvuldigen, verspreiden of anderszins gebruiken anders dan ter beoefening van het uitvoeren van het aangeleerde in de praktijk. 

 

9.2. Het maken van beeld of geluidsopnamen door Studenten tijdens de lesdagen is ten allen tijde verboden. Tenzij er bij hoge uitzondering sprake is van een vooraf opgestelde schriftelijke overeenkomst tussen Student en de Academie Natuurgeneeskunde, die door beide partijen ondertekend is. Indien er toch beeld of geluidsopnamen worden gemaakt door een Student zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van de Academie Natuurgeneeskunde middels een overeenkomst, kan de Student onmiddellijk worden uitgesloten van de Opleiding conform het bepaalde in artikel 4.6 van deze Voorwaarden. 

 

9.3. Indien de Student handelt in strijd met hetgeen bepaald in de artikelen 9.1 en 9.2 van deze Voorwaarden, is de Student aan Academie Natuurgeneeskunde een boete verschuldigd van € 10.000,- (tienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Academie Natuurgeneeskunde op schadevergoeding op grond van de wet. 

 

9.4. Academie Natuurgeneeskunde behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens cursussen of workshops en deze te gebruiken voor cursus- en promotie activiteiten. Alle op dit beeldmateriaal rustende intellectuele eigendomsrechten behoren uitdrukkelijk toe aan Academie Natuurgeneeskunde

 

10. Privacy en gebruik (persoons)gegevens 

 

10.1. Bij inschrijving voor een Opleiding is de Student verplicht correcte en volledige (persoons)gegevens te verstrekken.  Indien er ten tijde van de opleiding wijzigingen zijn in tenaamstelling, adres, emailadres of telefoonnummer zal de Student dit zo spoedig mogelijk melden aan Academie Natuurgeneeskunde.

 

10.2. De (persoons)gegevens die de Student conform gegevens Burgerlijke Stand verstrekt aan Academie Natuurgeneeskunde, worden opgenomen in de administratie van Academie Natuurgeneeskunde. De student heeft het recht om deze gegevens schriftelijk te corrigeren en het recht om vergeten te worden. Deze (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld, worden slechts intern verwerkt en worden niet op een andere wijze gebruikt dan voor een verantwoord klantenbeheer, registratie landelijke diplomering en voor een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk is. Hieronder wordt uitdrukkelijk begrepen het kunnen inschrijven van Studenten, het toezenden van lesmateriaal (per brief dan wel per e-mail) en het uitvoeren van docentbegeleiding. Academie Natuurgeneeskunde handelt hierbij conform de geldende privacywetgeving. 

 

10.3. Door aanvaarding van deze Voorwaarden geeft de Student uitdrukkelijk toestemming aan Academie Natuurgeneeskunde voor het toezenden van informatie over andere Opleidingen van Academie Natuurgeneeskunde of daaraan gerelateerde informatie aan Student. De student heeft ten alle tijden het recht om deze toestemming schriftelijk in te trekken.

10.4. Academie Natuurgeneeskunde respecteert de regels met betrekking tot AVG en  verkoopt derhalve geen (persoons)gegevens aan derden.     

10.5. De Student beschikt over het recht van toegang tot de eigen (persoons)gegevens. 

 

11. Overig 

11.1. Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 16 juli 2018 en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten zolang deze Voorwaarden niet worden vervangen door andere algemene voorwaarden van Academie Natuurgeneeskunde

11.2. Hardheidsclausule: Academie Natuurgeneeskunde is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die zich bij de toepassing van deze Voorwaarden kunnen voordoen. 

11.3. Academie Natuurgeneeskunde is bevoegd beslissingen te nemen in gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien.

11.4. Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nedrlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn dan wel geschillen over deze Voorwaarden zelf, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank  Zeeland-West Brabant te Breda.